To έργο ΑΠΤΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T6ΥΒΠ-00103) στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας Ειδικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες” – “Βιομηχανικά Υλικά” – “Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό”
Στόχος του ΑΠΤΟΣ είναι να απαντήσει στο ερώτημα «Πώς ενισχύω τις δυνατότητες επαφής ενός ΑμεΑ με προβλήματα όρασης με το πολιτιστικό απόθεμα;». Είναι αποδεδειγμένο πως για τα συγκεκριμένα άτομα η απτική αντίληψη της μορφολογίας ενός εκθέματος αποτελεί το κυριότερο υποκατάστατο της όρασης.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η διεπιστημονική προσέγγιση (με συνδρομή θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών) με στόχο την ανάπτυξη, προτυποποίηση και αξιολόγηση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που επιτρέπει στη συγκεκριμένη ομάδα ΑμεΑ να εκτιμήσει και να κατανοήσει το πολιτιστικό απόθεμα, μέσα από μία διαδραστική βιωματική εμπειρία στηριζόμενη στην αφή και την ακοή. Το ΑΠΤΟΣ στοχεύει στην εναρμόνιση της εθνικής με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας στο πολιτιστικό απόθεμα από ΑμεΑ προσφέροντάς τους τη χαρά και την ευκαιρία να το απολαύσουν με καινοτόμους τρόπους. Στοχεύει στη μείωση του πολιτιστικού αποκλεισμού και στην ενδυνάμωση της σχέσης ΑμεΑ-μουσείου. Επίσης, τα ατομικά οφέλη ενός ΑμεΑ με την ολοκλήρωση του ΑΠΤΟΣ εντοπίζονται εκτός από τη γνώση σε θέματα πολιτισμού-ιστορίας και στην όξυνση του αισθήματος συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο. Οι προτεινόμενοι τρόποι πρόσβασης δύνανται να γίνουν ευρύτερα αποδεκτοί, αφού η άρση της απτικής απαγόρευσης σε συνδυασμό με τον αφηγηματικό εμπλουτισμό είναι κάτι που προκαλεί το γενικότερο ενδιαφέρον και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας.
Συγκεκριμένα, το ΑΠΤΟΣ προτείνει την ώσμωση τεχνολογιών αιχμής όπως η διάχυτη νοημοσύνη, οι μικροϋπολογιστές-μικροελεγκτές, η 3Δ ψηφιοποίηση-εκτύπωση και ηχητική πληροφορία, με στόχο την ανάπτυξη τριών διαδραστικών συστημάτων (Aptos.Exhibit, Aptos.Map, Aptos.MyExhibit) που βασίζονται σε «έξυπνα αντιγράφα-εκθέματα» και την εγκατάσταση τους στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.
Τα αντίγραφα αυτά θα λειτουργούν σε συγκεκριμένο τεχνολογικό πλαίσιο που θα άρει την απτική απαγόρευση και θα προσφέρει επιπρόσθετη και κατά-απαίτηση αρχαιολογική-ιστορική πληροφορία στον επισκέπτη μέσω αφηγήσεων. Τα προτεινόμενα συστήματα θα υποστηρίζουν τόσο την επίσκεψη στο μουσείο (Aptos.Exhibit, Aptos.Map) όσο και τη διάδραση με το πολιτιστικό απόθεμα και μετά την επίσκεψη (Aptos.MyExhibit). Τα προτεινόμενα συστήματα θα διαθέτουν μηχανισμούς ανανέωσης περιεχομένου αλλά και επέκτασής του, με έντονα τα χαρακτηριστικά της λειτουργικής ευρωστίας και της προσαρμοστικότητας ως προς το μεγάλο εύρος των αντικειμένων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (ειδώλια, αγγεία, αγάλματα, αρχιτεκτονικά, θέατρα, αρχαιολογικοί χώροι, αστικές περιοχές, κ.α.). Η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει στην κατανόηση λεπτομερειών σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικών προϊόντων που στοχεύουν στην ενίσχυση πρόσβασης των ΑμεΑ στο πολιτιστικό απόθεμα. Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας της μεθοδολογίας διάδρασης με τα έξυπνα αντίγραφα-εκθέματα.
Η Συμμετοχή της Arcalia στο έργο ΑΠΤΟΣ
H Arcalia συμμετέχει στο έργο ΑΠΤΟΣ με συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και εντοπισμό τεχνολογικών λύσεων που εστιάζουν στο τμήμα του 3Δ σχεδιασμού και της 3Δ εκτύπωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του μουσείου (χώρος εγκατάστασης των συστημάτων) και το άμεσα ωφελούμενο κοινό (ΑμεΑ με προβλήματα όρασης). Πέρα από τη συμμετοχή της στον ορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στα παραπάνω συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των διαδικασιών επεξεργασίας των 3Δ δεδομένων που θα προκύψουν από την 3Δ ψηφιοποίηση και στην αρχικά πειραματική και τελική 3Δ εκτύπωση τους. Τέλος η εταιρεία, θα είναι υπεύθυνη για όλες τις συμπληρωματικές εργασίες (post processing) των τελικών αντικειμένων και θα συμμετέχει στη σχεδίαση και υλοποίηση της ορθής συναρμολόγησης